OBWIESZCZENIA STAROSTY ŚWIECKIEGO

Artykuł sponsorowany POWIAT ŚWIECKI

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia        04-10-2022 r. (uzupełnionym dnia 03-01-2023 r.)

Wójt Gminy Drzycimul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "budowa dróg gminnych ul. Nowy Świat, ul. Okrężna, ul. Wdecka w Gródku", gmina Drzycim, województwo kujawsko-pomorskie".

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem i znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanej drogi.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem - działki przed podziałem, w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod budowę drogi):

1. w obrębie ewidencyjnym Gródek, jednostce ewidencyjnej Drzycim:
• działki bez podziału: 136, 135/2, 135/7, 142/3, 142/50, 143/2, 142/27, 142/51, 142/47, 268/2, 267/1, 267/6, 267/8, 267/9;

• działki podzielone: 135/8 (135/11, 135/12), 135/6 (135/9, 135/10), 142/33 (142/53, 142/54), 268/8 (268/10, 268/11), 268/9 (268/12, 268/13).

Ponadto wnioskowana inwestycja prowadzona będzie na terenie działek o nr: 140/1, 96/2, 142/1, w obrębie ewidencyjnym Gródek, jednostce ewidencyjnej Drzycim, z których korzystanie będzie ograniczone z uwagi na ich czasowe zajęcie w związku z przebudową kolidującej sieci infrastruktury podziemnej oraz robotami drogowymi polegającymi na włączeniu projektowanej drogi do drogi gminnej.
W związku z powyższym, wypełniając wynikający z art. 9, 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału na każdym stadium postępowania, należytego i wyczerpującego informowania stron w zakresie poczynionych ustaleń oraz udostępniania akt sprawy, informuję o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 07:00 do godziny 15:00, we wtorki od godziny 07:00 do godziny 16:00 oraz piątki od godziny 07:00 do godziny 14:00 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świeciu, przy ul. Gen. Józefa Hallera 9 oraz o możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Drzycim, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Drzycim oraz w prasie lokalnej.
Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.
Ponadto informuję, że:

• o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone (art. 41 § 1 i § 2 Kpa),

• strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),

• w razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 41 § 5 Kpa),

• pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),

• pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),

• pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 2a Kpa),

• pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa).
Ponadto na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że postępowanie administracyjne nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 w.w. ustawy. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest znaczna liczba prowadzonych postępowań.
Przewidywany nowy termin załatwienia w.w. sprawy to 03-04-2023 r.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

• nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność),

• postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 cyt. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Starosty
Józef Gawrych
Etatowy Członek Zarządu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na swiecie.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie