Wielka wyprzedaż sprzętu AMW w Bydgoszczy. To kupisz teraz od wojska [zdjęcia, ceny - 1.09.2022 r.]

Michał Sierek
Michał Sierek
AMW w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na sprzedaż sprzętu wojskowego. Wśród wystawionych rzeczy znajdziemy wojskowe pojazdy (między innymi Honker), cysterny, wózek widłowy, ubrania, torby, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, sprzęt muzyczny, czy piec do sauny. 

Zdjęcia wystawionego na sprzedaż sprzętu, najważniejsze informacje oraz ceny znajdziesz w galerii. Przejdź dalej, by przeglądać. ▶▶
AMW w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na sprzedaż sprzętu wojskowego. Wśród wystawionych rzeczy znajdziemy wojskowe pojazdy (między innymi Honker), cysterny, wózek widłowy, ubrania, torby, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, sprzęt muzyczny, czy piec do sauny. Zdjęcia wystawionego na sprzedaż sprzętu, najważniejsze informacje oraz ceny znajdziesz w galerii. Przejdź dalej, by przeglądać. ▶▶ Agencja Mienia Wojskowego
Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na sprzedaż sprzętu wojskowego. Wśród wystawionych na sprzedaż rzeczy znajdziemy wojskowe pojazdy (między innymi Honker), cysterny, wywrotki, wózek widłowy, ubrania, torby, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, sprzęt muzyczny, czy piec do sauny. Zdjęcia oraz ceny najciekawszych pozycji zamieszczamy w galerii. Informacje na temat przetargu zamieszczamy w artykule.

WIDEO: Tak znikał wiadukt przy Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Otwarcie ofert nastąpi 8 września 2022 roku o godz. 12.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy (ul. Gdańska 163a). Co można kupić w przetargu zorganizowanym przez AMW? Zdjęcia, ceny oraz najważniejsze informacje na temat oferowanego sprzętu znajdziesz w galerii.

Zobacz:

Poniżej regulamin uczestnictwa w przetargu:

 1. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział
  Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a.
 2. 2. Mienie z poz. 1÷152 wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 30 i 31.08.2022 r. o godz. 9.00 -
  14.00, natomiast odpady z poz. 153÷160 dostępne są do obejrzenia w dniach 30.08 – 05.09.2022r. w godzinach 9.00-
  14.00 w następujących miejscach:
  • poz. 1÷30 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 31÷40 1 RBLog - SM Dolaszewo • poz. 41÷62 3 RBLog - Skład
  Gałkówek • poz. 63÷66 1 BLog - Bydgoszcz • poz. 67÷70 RCI - Bydgoszcz • poz. 71, 72 1 RBLog - WTL Toruń • poz.
  73÷78 1 RBLog Wałcz - Skład Toruń • poz. 79÷81 1 RBLog SM Maksymilianowo • poz. 82, 85÷91 12 WOG Toruń •
  poz. 83, 84, 92 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław • poz. 93÷124 13 WOG Grudziądz-Grupa • poz. 125÷130 13 WOG
  Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 131 1 RBLog - WWSM Piła • poz. 132÷146 11 WOG Bydgoszcz • poz. 147 31 WOG
  Zgierz • poz. 148÷150 32 BLT Łask • poz. 151, 152 Siedziba AMW Bydgoszcz, poz. 153 31 WOG Zgierz, poz. 154
  jednostki wojskowe z terenu województwa łódzkiego (Łask, Gucin, Leźnica Wielka, Łódź, Zgierz, Regny), poz. 155
  jednostki wojskowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń) oraz jednostki wojskowe z
  terenu województwa łódzkiego (Gucin, Kutno), poz. 156 12 WOG Toruń, poz. 157 32 BLT Łask, D1BLog Bydgoszcz,
  11 WOG Bydgoszcz, RZI Bydgoszcz, Skład Grudziądz, Skład Regny, poz. 158 D1BLog Bydgoszcz, 13 WOG
  Grudziądz, poz. 159 RZI Bydgoszcz, Skład Grudziądz, 32 BLT Łask, poz. 160 RZI Bydgoszcz.
  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej
  www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy i wyposażenie - Sprzedaż
  przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.
  Osoby zainteresowane oględzinami proszone są o kontakt telefoniczny ze wskazanymi w ww. wykazie osobami.
 3. 3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷160 w terminie do dnia 28.10.2022 r.
 4. 4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej - dotyczy
  poz. 153÷160.
 5. 5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 6, 7, 38, 67÷70, 73, 78, 81, 124, 135÷137, 149, 150, 153÷160 do
  wglądu na stronie internetowej - www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.
 6. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane
  pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia
  Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w
  tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.
 7. 7. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na
  koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.
 8. 8. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
  • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną
  zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
  • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże
  organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
  9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni
  roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
  10. Od produktów z poz. 31÷33 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.
  11. Do przetargu na poz. 153 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z
  oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie prowadzenia punktu zbierania pojazdów lub
  prowadzenia stacji demontażu pojazdów, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów oraz dodatkowo
  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania
  zużytymi pojazdami.
  Do przetargu na poz. 154 – 160 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także
  oświadczenie w zakresie transportu odpadów.
  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone
  zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 9. 12. Na pozycję 157 i 160 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące
  przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 10. 13. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w terminie do dnia
  08.09.2022 r. do godziny 9.00.
 11. 14. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób
  jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej),
  nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
  • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  • nazwę i adres organizatora przetargu;
  • dopisek: „Przetarg nr 7/OB-DG/2022 – nie otwierać przed 08.09.2022 r. do godziny 12.00”.
 12. 15. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
  16. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać
  w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy od dnia 25.08.2022 r. do dnia 07.09.2022 r., w godz. 8.00 - 14.00 oraz w dniu
  08.09.2022 r., w godz. 7.00 - 9.00 pok. nr 206 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie
  i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy i wyposażenie - Sprzedaż przetargowa”.
 13. 17. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie
  przetargu.
 14. 18. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.
 15. 19. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza
  stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna
  umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 16. 20. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź
  niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie
  odrzucona.
 17. 21. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu
  przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje
  pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza
  zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
 18. 22. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu
  poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości
  dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.
 19. 23. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004
  r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów
  wykonawczych.
 20. 24. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca
  nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.
 21. 25. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na
  stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka
  prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w
  momencie pozyskiwania danych osobowych.
 22. 26. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu
  internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl
 23. 27. Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciń[email protected], tel. 52 525 78 93, e-mail: [email protected], tel.
  52 525 78 23 lub e-mail: [email protected], tel. 52 525 78 92 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30

Tutaj znajdziesz informacje na temat przetargu organizowanego przez AMW w Bydgoszczy.

Dokumenty przetargowe znajdziesz TUTAJ.
Ogłoszenie przetargowe dostępne jestTUTAJ.

Oto, kogo kamerka samochodu Google przyłapała w Bydgoszczy na rowerze. Znajdziecie się? Może ktoś znajomy? Zobacz zdjęcia >>>

Przyłapani w Bydgoszczy na rowerach. Samochodzik Google Stre...

Trwa głosowanie...

Jak oceniasz zarobki w swojej firmie?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Wielka wyprzedaż sprzętu AMW w Bydgoszczy. To kupisz teraz od wojska [zdjęcia, ceny - 1.09.2022 r.] - Bydgoszcz Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na swiecie.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie